Vsdp. František Móš

 

     Keď 28. júla 1920 pripadlo na základe rozhodnutia Najvyššej rady mierovej konferencie
25 spišských a oravských obcí Poľsku, začali sa na týchto územiach na jednej strane snahy
o   polonizáciu   miestneho   obyvateľstva  a  na druhej strane boj  o obranu slovenskosti a
slovenčiny v kostoloch i  na  školách.  Jedným  z  čelných  predstaviteľov  tohto  mnohokrát
nerovného boja bol slovenský kňaz, rodák z Tribša, František Móš.    

 

     V septembri t.r. si pripomenieme 110. výročie narodenia a 40. výročie smrti tohto kňaza, ktorý čase svojho pôsobenia na severnom Spiši znamenal pre Slovákov veľkú praktickú i morálnu oporu.

 

     František Móš sa narodil 15. septembra 1891 v Tribši. V rokoch 1898 – 1900 navštevoval ľudovú rímskokatolícku školu v rodnej obci, avšak už ako desaťročný odišiel na štúdia do Jágru a o rok neskôr do Levoče. Tu získaval vzdelanie na miestnom gymnáziu štyri roky. Ďalej v štúdiách pokračoval v Trnave (1907), Spišskej Novej Vsi (1908) a Rožňave (1909 – 1910), kde aj zmaturoval. Po maturite sa rozhodol študovať teológiu v seminári v Spišskej Kapitule. Toto štúdium absolvoval v rokoch 1910 – 1914. Slávnostne bol ordinovaný v Spišskej Kapitule deň po tzv. sarajevskom atentáte na nástupcu cisára Františka Ferdinanda – 29. júna 1914.

 
       Hneď na druhý deň – 30. júna – nastúpil ako  kaplán v rodnej obci Tribš. Tu ho zastihli
zvesti o vypuknutí i o ukončení prvej svetovej vojny, vzniku Československa a Poľska, ako aj
o  pripravovanom  plebiscite. Práve v tomto období si mladý kaplán, a od 27. apríla 1919 už
správca  farnosti  Tribš,  začal  písať   súkromný   denník, ktorý  je  dodnes  veľmi  cenným
žriedlom informácií nielen o udalostiach v čase plebiscitu, ale  aj  o  situácii na  odtrhnutých
územiach severného Spiša  v medzivojnovom  období. Z  neho  sa  napríklad  dozvedáme  o
obsadzovaní  Spiša  poľským  a  československým  vojskom, pôsobení  tzv. spišsko-oravskej
légie, proslovenskom postoji obyvateľstva počas plebiscitu a po pripojení  k  Poľsku, nátlaku
poľskej vrchnosti na popoľšťovanie škôl a cirkvi i o vypuknutí druhej svetovej vojny.

 

      František   Móš   vždy, aj  napriek  dejinnej   nepriazni,   zotrvával   na  proslovenskom
stanovisku. Ešte pred vyhlásením  samotného plebiscitu ako prvý  podpísal, že  chce  zostať
verným  občanom   Československej republiky a nežiada si pripojenie do Poľska. Jeho  vzor
nasledovali aj ďalší obyvatelia Tribša. V roku 1919  bol  iniciátorom  založenia  slovenského
čitateľského spolku v Tribši, ktorého cieľom bolo odstránenie zaostalosti magurského  ľudu
a jeho vzdelávanie v slovenskom jazyku. V tom istom roku  nacvičil  s  mládežou  slovenskú
divadelnú hru, ktorú si do Tribša prišiel pozrieť aj spišský biskup Ján Vojtaššák.

 
      Napriek  viackrát  prezentovanej  proslovenskej  orientácii  bol nakoniec Tribš  a  ďalšie
obce severného Spiša i hornej Oravy v roku 1920  pripojený  k  Poľsku. Cirkevne  však  tieto
obce boli stále súčasťou spišskej diecézy. František Móš teda naďalej účinkoval ako správca
farnosti v Tribši. V roku 1925 sa zmenila aj cirkevná správa a pripojené  spišské  a  oravské
obce pripadli pod jurisdikciu  krakovského  arcibiskupstva.  František  Móš  bol  preložený za
správcu farnosti v Novej Belej, ku ktorej patrili  ako  filiálka  aj  Krempachy.  Poľská  štátna i
cirkevná   vrchnosť   viackrát   na    kňaza   vyvíjala   nátlak, aby   sa   aktívne   zúčastňoval
popoľšťovania   miestneho  obyvateľstva.  V   roku  1926 ho   starostovstvo v Novom Targu
žiadalo, aby vplýval na ľudí v tom zmysle,  aby  neodoberali  slovenskú, ale  výlučne  poľskú
literatúru. Táto akcia  bola  podporená  aj  vojakmi, ktorí po  obciach  rekvirovali  kalendáre
Spolku svätého Vojtecha, zatiaľ čo štátna  správa  zasielala do  farností  poľské  modlitebné
knihy. Neustále  bol pritom  na  Františka  Móša  vyvíjaný  nátlak, aby  pobožnosti  a  piesne
odbavoval len po poľsky, čomu sa však on vždy nejako vyhol.

 

       Po pripojení ďalších slovenských obcí k Poľsku koncom roku 1938  sa  začal  tento  tlak
stupňovať. V januári 1939 žiadal školský  inšpektor organizovanie osobitných služieb božích,
na ktorých by školská mládež, pod vedením a  dozorom  učiteľov, spievala  poľské  piesne a
modlila sa po poľsky. Na to František Móš  odpovedal,  že o dozor nad  deťmi  je  v  kostole
postarané. Koncom augusta 1939 dostal nariadenie, podľa ktorého mal prestať používať pri
zápisoch  do  matrík  „nepoľské“  písmená  š, č, ž, ř  a dokonca  „opraviť“  už   v  matrikách
zapísané slovenské mená obyvateľov. V októbri 1939 mala prísť kontrola...


        Prvého  septembra  1939 však vypukla druhá svetová vojna  a  Poľsko ako samostatný
štát  v  podstate   prestalo   existovať.  Spišské  a  oravské obce  boli   opäť  pričlenené  ku
Slovensku. František Móš bol v októbri 1939  menovaný dekanom  a  školským  inšpektorom
dištriktu Nedeca. Funkcie sa síce v roku 1940 ujal, ale o  rok  bol  na  vlastnú žiadosť oboch
úradov   zbavený  a  ďalej  pôsobil  iba  ako  správca  farnosti  v  Novej  Belej  a  jej filiálke
Krempachoch. Počas vojny vyšiel tlačou pod názvom  
Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši,
vo vydavateľstve Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov  v  Bratislave, spomínaný
súkromný denník Františka Móša, čo sa neskôr stalo zámienkou na jeho uväznenie
poľskými orgánmi.

 
     Dňa 20. mája 1945 boli totiž  spišské  a  oravské  obce opäť pripojené k Poľsku a  od 1.
novembra 1945 prakticky znovu včlenené do krakovskej  diecézy, ktorej  čelní  predstavitelia
zastávali názor, že tu niet slovenského obyvateľstva a že ...len pod vplyvom nemeckým  a v
dôsledku  pripojenia  k   Slovensku  vytvorili tam samostatnú slovenskú národnosť..., a to aj
napriek   tomu, že  obyvateľstvo  sa  bránilo  zavádzaniu   poľskej   štátnej   správy, žiadalo
uskutočnenie  plebiscitu   a   pripojenie   k  Československu.  Slovenskí   kňazi   boli vyzvaní,
aby opustili svoje fary. Obyvateľstvo  však poľštinu  v  kostoloch  odmietalo  a  taktiež kňazi,
ktorí   sa  narodili   v   obciach  pripadnutých  Poľsku  žiadali, aby  mohli  zotrvať  vo svojich
rodiskách.

   
     Žiadostiam ľudí ani kňazov nebolo  vyhovené  a  na  ich  miesta boli  dosadzovaní poľskí
kňazi,  ktorí  po  svojom  príchode  začali  s popoľšťovaním Slovákov, čo viedlo vo viacerých
spišských i oravských obciach k incidentom so smutným koncom.

 

 
      V tejto ťažkej situácii aj František Móš  ako autochtón odmietol opustiť svojich farníkov.
A  keďže  nepomohli  ani  vyhrážky  a  ani výstražná streľba pod oknami  fary, prišlo na rad
násilie. V  polovici  novembra  bol  prepadnutý, zbitý a  okradnutý  skupinou  siedmych ľudí,
ktorí  mu prikázali, aby v budúcnosti odbavoval  bohoslužby  a  kázal  v  kostole  výlučne  po
poľsky.  Následne   bol  odvezený  do  Nového Targu, obvinený  z   napísania  „protipoľskej“
brožúry
Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši a 16. novembra 1945  po  výsluchu  uväznený
v Krakove. Aj  keď  ho  krakovský  súd  následne  oslobodil  zo  všet
kých obvinení, na  svoje
miesto sa už vrátiť nemohol. Farnosť v Novej Belej  bola  obsadená  mníchom  Benedyktom
Kwaśnym, ktorý  ho  už  na  faru  nepustil.  Obyvatelia   Novej  Belej  však  na   neho  nikdy
nezabudli a miestna dychovka  vystupuje  dodnes  pod  jeho  menom. V  Krempachoch  mu
zas 11. novembra 1996 slávnostne odhalili v miestnom kostole pamätnú tabuľu.


     Po neblahých  skúsenostiach  z poľských  väzení a nemožnosti zotrvať vo svojej farnosti
sa František Móš uchýlil na faru vo Veľkej Frankovej, kde v tom čase pôsobil rodák z ďalšej
odstúpenej   obce, z  Jurgova, Jozef  Vojtas.  Napriek  tomu, že  bol  po  vyhnaní   z  Poľska
menovaný za správcu farnosti Nižná na Orave a od 1. júla 1946 za správcu spišskej farnosti
Podolínec, zdržiaval sa naďalej vo Veľkej Frankovej, ktorá bezprostredne susedila s obcami
pričlenenými  k  Poľsku. Dňa 1. mája 1947 mu  bola nakoniec oficiálne pridelená  farnosť vo
Veľkej Frankovej, kde plnil kňazské poslanie do konca svojho života.


      Okrem  toho,  že  František  Móš  bol  celý  život   dobrým   slovenským  vlastencom   a
duchovným  pastierom  a  neopustil  svoje  ovečky  ani keď bol v ohrození života, bol medzi
ľuďmi známy taktiež ako vášnivý  nadšenec  moderných  technológií.  Už  v  medzivojnovom
období   vlastnil    fotoaparát   a   dokonca    kameru,  ktorou   nahrával   zvyky   a   tradície
zamagurského ľudu. Tieto nahrávky sa bohužiaľ dodnes nepodarilo nájsť  a  aj  z  fotografií
sa  zachoval   iba   zlomok.   Jednou  z  najznámejších  je  fotografia  obyvateľov  Tribša  z
dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, keď išli  žiadať  delimitačnú  komisiu   pôsobiacu  v
slovensko - poľskom   pohraničí  o  pripojenie  k  Československu. V  Novej  Belej   podnietil
František  Móš  znovuobnovenie  dychovky,  ktorej  v  roku  1926  urobil  prvú   fotografiu, v
Krempachoch   zas   skonštruoval  miestny  rozhlas.  Aj   po  svojom  príchode   do   Veľkej
Frankovej zhotovil pre obyvateľov premietací prístroj, na ktorom potom premietal filmy.  Na
potoku vytvoril malú elektráreň tak, že dal  postaviť  koleso,  ktoré  sa  pohybovalo  prúdom
vody a vyrábalo elektrinu. Jeho praktické i duchovné obzory iste  rozširovalo aj to, že  dobre
ovládal slovenský, maďarský, latinský i poľský jazyk.

 

        František Móš zomrel po dlhej chorobe 12. septembra 1971 vo Veľkej  Frankovej, kde
je aj pochovaný na miestnom cintoríne. Nápis na pomníku, ktorý mu  dali  z  vďaky  vytesať
Zamagurčania   charakterizuje   jeho   život   a   poslanie:
  
Slúžil verne   Bohu    a   svojmu
zamagurskému ľudu
.
Nakoniec, on sám bol stelesnením osudu mnohých Slovákov zo  Spiša
a  Oravy,  ktorý  verne  vystihuje  veta  z  jeho  denníka: 
Aj k eď  o  nás  málokto  stál, ba
vyhlasovali nás za Poliakov a naše nárečie za poľské, svoje  slovenské   presvedčenie  sme
nezapreli, slovenská krv v nás nezamrzla.

 

Milica Majeriková-Molitoris

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________