O nás

Obec  Veľká  Franková  vznikla v r. 1296 ako šoltýska  osada, založená  šoltýsom  Frankom,
príslušným  rodine  Berzevičovcov.
        Vo   svojej   histórií   patrila   obec   rôznym   majiteľom.  V  rokoch  
1396 - 1529  a
1542 - 1563  
kartuziánom,  sídliacim  v  Červenom  Kláštore. Od  r. 1563  bola majetkom
Červeného  Kláštora v Spišskej Kapitule, od r. 1704 reholi kamaldulov. Po zrušení rehole sa
stala  od r. 1782 majetkom  štátu a od r. 1820 bývalého grécka - katolíckeho  biskupstva v
Prešove.
          Farnosť  Veľká  Franková  vznikla v r. 1747, predtým teda farský kostol  v  obci
nebol. Je  však  nanajvýš  pravdepodobné, že sakrálny objekt - filiálny kostol  alebo kaplnka,
stál v obci už dávno  pred  vznikom  tunajšej farnosti. Pri obnove terajšieho kostola  bola v r. 1979 nájdená listina, v ktorej  sa  nachádza,  že  na
mieste, kde stojí súčasný kostol, stál predtým drevený kostol, postavený ešte kamaldulskými
mníchmi z Červ. Kláštora. Podľa  údajov  na  listine sa  drevený kostol zrútil  10. 3. 1854.
Nový murovaný kostol začali farníci  stavať 14.6.1862, kedy bol  položený  základný  kameň.
V  mesiacoch  september - október 2000  bol  podrobený  komplexnému  reštaurátorskému
prieskumu. Predmetom reštaurovania bol hlavný oltár ako celok, t. j. všetky súčasti oltárnej
architektúry,všetky sošky a sochy ako aj dekoratívne prvky. Hlavný oltár v kostole je neskoro
barokovo-rokokový a je evidentne a bez pochýb starší než kostol. Jeho  umelecko-historické
charakteristiky ho začleňujú približne do  obdobia 2. polovice 18.  storočia, to  znamená  do
doby existencie bývalého dreveného kostola. Je možné uvažovať o vytvorení oltára pôvodne
pre bývalý drevený kostol a o jeho prenesení po zrútení starého a postavení nového kostola.
Tejto hypotéze však v zásade môžu odporovať dva faktory: 1. Zrútenie starého kostola pod
lavínou - v takom prípade  bolo  asi fyzicky  ťažko možné zachrániť oltár. 2. Časový  odstup
medzi   zrútením  starého  kostola  a  postavením nového - t. j. od  r. 1854   minimálne  do
r.1863, resp. 1864, t. j. cca 10 rokov -kde a ako by bol  v  takom prípade oltár uložený, oba
uvedené  faktory  síce  nevylučujú,  že  tomu  tak  mohlo  byť,  t.j. že  obyvatelia   skutočne
zachránili oltár a, že ho 10 r. uchovali. Žiadne takéto  ani iné konkrétnejšie  údaje  o histórii
oltára však nie sú k dispozícii. Druhou, oveľa pravdepodobnejšou možnosťou je, že oltár bol
do nového kostola premiestnený z inej lokality. Ani tento  predpoklad sa však  nevie potvrdiť
a nie je ani známe, odkiaľ mohol byť  oltár  prenesený. História  oltára, miesto  a  presnejší
čas jeho  vzniku ostávajú preto zatiaľ neznáme. Hlavný oltár kostola je  zasvätený  jednému
z  najpopulárnejších  svätcov, a  to  predovšetkým  v  cirkvi  východného  obradu.  Ide  tu  o
evidentné prelínanie západnej a východnej kultúry, tak typické pre región severovýchodného
Slovenska. Vznik oltára možno položiť orientačne do  druhej  polovice 18. stor.. Oltár  nesie
znaky  vrcholného  baroka  a  rokoka, zároveň  však aj prejavy rustikalizmu a istej maniery.
Pritom  je  možné  v  tejto  odľahlej oblasti Slovenska predpokladať aj isté časové posuny a
slohovú  retardáciu. Pokiaľ  by sme vzali za hodnoverný predpoklad, že  oltár  bol vytvorený
pre bývalý  drevený  kostol, postavený  kamaldulmi, bolo  by možné  ho  datovať medzi roky
1710 až 1780, pričom umelecko-historickou analýzou by bolo možné upresniť datovanie  na
roky 1750-80. Nie  je  však isté, či  oltár  skutočne pochádza zo staršieho kostola v obci a či
nebol   prenesený   odinakiaľ. Ide   o  t ypickú   barokovú   oltárnu   produkciu, vytvorenú  v
tendenciách   vrcholného    baroka, resp.  s  prienikmi  rokoka,  prejavujúcimi  sa  hlavne  v
architektúre oltára. Okrem  toho oltár vykazuje aj istú mieru osobitej maniery, prejavujúcej
sa   hlavne   na  sochách a  na   pôvodnom   ústrednom   obraze sv. Mikuláša.  Z   hľadiska
umelecko-historického zaradenia a hodnotenia sa tomuto dielu zatiaľ v  odbornej  literatúre
nevenovala   pozornosť.   Vychádzajúc   z  jeho  charakteristík   však  predbežne   sa  nedá
predpokladať jeho vznik v domácej spišskej dielni a pokiaľ by sa akceptovala jeho súvislosť
s činnosťou kamaldulov na Červenom Kláštore, bolo  by  možné uvažovať  aj  o umeleckom
prepojení  s  Poľskom. Táto  otázka  však ostáva zatiaľ otvorená a  bude  príležitosťou  pre
ďalšie hlbšie umelecko-historické a archívno-historické  bádanie.  V  každom  prípade  však
možno  autentickú  barokovo-rokokovú  časť oltára  považovať za veľmi kvalitnú prácu nad
regionálnej    úrovne  s   veľmi  vyspelým   tvaroslovím, ktorá   najpravdepodobnejšie  bola
vytvorená pre významnejšiu lokalitu než bola v tej dobe Veľká Franková. Aj táto skutočnosť
hovorí skôr v prospech predpokladu o prenesení tohtooltára  do  Veľkej Frankovej  z  iného
miesta.  Oltár  sv. Mikuláša  predstavuje  charakteristickú   barokovú   stĺpovú  architektúru,
rámujúcu  ústredný  oltárny  obraz  a  doplnenú  sochárskou  figurálnou zložkou.  Základná
pôvodná   skladba   a  architektonická  kompozícia   oltára  už  nie  je   kompletná, oltár  je
sekundárne  upravovaný  a  prispôsobovaný  terajšiemu  umiestneniu  v  kostole.  Uvedené
zmeny  a nové doplnky oltárnej architektúry sú z 19. storočia najpravdepodobnejšie súvisia
s  jeho  sekundárnym  umiestnením   v  novom  kostole.  Ústredný  obraz  sv. Mikuláša  bol
vymenený   v  20. storočí.  V  centrálnej  časti   oltára   je   umiestnený   oltárny  obraz  so
sv. Mikulášom.(Sv. Mikuláš biskup nar. okolo r. 270  v  Patrase,  zomrel v Myre okolo r.360;
biskup z Myry, povestný svojou zbožnosťou a dobročinnosťou; pochovaný bol v Myre, aj po
smrtí  konal  zázraky;  preukázateľne  uctievaný  už  v  11.storočí,  kedy  boli  jeho  ostatky
prenesené  do  talianskeho  Barí, kde   mu  bol  postavený   kostol.) Obraz   je  sekundárny,
vymenený v r. 1936, namaľovaný rožňavským maliarom Júliusom  Ádamom  (signovanie  a
datovanie na klenbe kostola).  Námet obrazu  je  tradičný  a  v  ikonografii  tohto  svätca  si
najbežnejší: predstavuje  sv. Mikuláša,  ktorý strnulo  stojí  v  centrálnom  pláne  obrazu, v
ľavej ruke drží svoj osobný atribút- knihu a  na nej tri zlaté  hrudy, ktoré  symbolizujú  jeho
legendárny dobročinný skutok (pomoc chudobnému otcovi troch dcér, ktorým hrozil  predaj
do nevestinca: tri  noci po sebe hádzal sv. Mikuláš do ich okien zlaté hrudy, aby mali veno).
V pozadí sú zobrazené  a j tieto tri dievčatá. Obraz popri svojom tradičnom  námete  nesie
všetky   charakteristické  prvky  zobrazenia   tohto  svätca:  je  odetý  vo  svojom  typickom
biskupskom  rúchu, v  ruke má biskupskú berlu, na hlave biskupskú mitru. Okolo  hlavy  má
svätožiaru.  Postava  je  zobrazená  na  pozadí    s   čiastočne   neutrálnym    nadzemským
priestorom s prizerajúcimi sa anjelikmi, v spodnej časti  s  reálnym  priestorom  s  mostom
amorom s  loďami (toto pozadie sprostredkovane symbolizuje patrónstvo sv. Mikuláša  nad
lodníkmi). Obraz   je   v   hornej  časti  polkruhovo   ukončený,   osadený   je  v  pôvodnom
profilovanom ráme, zdobenom vo vrchole oblúka rokajovou kartušou (už len vo fragmente).
Pôvodný centrálny obraz oltára je  t.č. zavesený na stene kostola. Predstavuje sv. Mikuláša
v podstate zhodne, takisto v centrálnej polohe obrazu, s  tými  istými  atribútmi  a  odevom.
Postava je  však  dynamickejšia,  mierne  natočená,  s  náznakom  vnútorného  špirálového
pohybu. V pozadí sú tri detské  postavy v kadi (zobrazenie  ďalšieho  zázraku, ktorý  svätec
podľa legendy vykonal, keď  zázračne  vrátil  život  trom deťom, ktoré  zabil  istý  hostinský,
rozsekal  a  naložil  do  soli,  aby  ich  mohol predávať v čase hladu).Tento  pôvodný  obraz
možno  kvalifikovať  ako  priemernú  barokovú  maliarsku  prácu, ktorej  tvorcom  bol   síce
poučený    maliar,  ktorý  však (napriek    istej  zvláštnej   miere   zobrazenia)   neprekročil
provincionálny   rámec  tvorby  a   nedostatočne  sa   dokázal   vysporiadať  s   barokovými
zákonitosťami    maliarskej   tvorby, s   barokovú     kompozíciou,   dynamikou,   expresiou,
používanímšerosvitu  a  pod.  V  roku 2009  v  mesiaci  apríl  až  august  bola  uskutočnená
výmaľba kostola, zreštaurovanie bočných oltárov. Počas výmaľby  kostola  sa  urobila  nová
elektroinštalácia, ozvučenie a osvetlenie kostola. V roku 2010  sa zreštaurovala  kazateľnica
a     krížová    cesta.   Od  2. Mája 2011  do  15. Mája 2011   sa    zreštaurovala     empora
(priečelie chórusa),  architektúra   orgána  ako  aj  socha  Najsvätejšieho  srdca  Ježišovho,
socha  sv. Terézie a  socha sv. Alojza.  Toto  zreštaurovanie   urobil   kolektív   umeleckých
maliarov   a   reštaurátorov   Marián Švec,   Peter Záhumenský   a   Milan Bödör.


V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať.