ThDr. Ján Čarnogurský (1904-1938): spomienka na vzácneho kňaza, špirituála a profesora pri príležitosti 70. výročia jeho odchodu na večnosť.

Malá Franková, 13. júla 2008 o 15. hodine v miestnom kostolíku a pri jeho hrobe

     V  roku  1904  na  Malej Frankovej  v  Zamagurí sa  narodil budúci  profesor  a  špirituál
Kňazského seminára v Spišskej Kapitule Ján  Čarnogurský (brat Pavla  Čarnogurského, ktorý
je otcom bývalého premiéra  SR  a súčasného  advokáta  JUDr. Jána Čarnogurského). Bol to
človek mimoriadných  duchovných kvalít  a  mimoriadneho  intelektuálneho  nadania. V roku
1925 dosiahol na Pápežskej univerzite sv. Urbana v Ríme ako 21 ročný doktorát z filozofie a
o štyri roky neskôr v roku 1929 doktorát z teológie ako 25 ročný. Po kňazskej  vysviacke  bol
krátko  kaplánom  v  Kežmarku  a  potom  ho  biskup  Ján  Vojtaššák  povolal d o Kňazského
seminára v Spišskej Kapitule za špirituála. Tak sa dostal do  kontaktu so  spišskokapitulskou
generáciou katolíckych intelektuálov medzivojnového obdobia, ktorú formoval a  zjednocoval
najmä vtedajší vicerektor seminára a teológ a filozof Ferko Skyčák.

    Ján   Čarnogurský   vynikal   nielen    intelektuálnym    nadaním,    ale    aj   nezvyčajnou
duchovnosťou, láskou  k  modlitbe  a   duchovnej  sebadisciplíne.  V jeho  živote  je  možné
vybadať  črty  niektorých heroických čností. Spomeniem aspoň úžasnú záľubu v  modlitbe, k
osobnému rozhovoru s Bohom.

       Žiaľ, zomrel mladý a náhle, iba 34-ročný pri pešej púti bohoslovcov na Mariánsku horu
do Levoče 1. júla 1938. Vtedajší biskupov tajomník Dr. Jozef Kapala neskôr komentoval jeho
smrť v tom zmysle,že aj biskup Vojtaššák pri jeho pohrebe plakal. Pohrebné obrady vykonal
biskup Vojtaššák v Levoči. Po zádušnej sv. omši v Levoči jeho  telo  bolo  uložené  v rakve v
kostole sv. Mikuláša  vo  Veľkej  Frankovej. Pohrebné  obrady  vo  Veľkej  Frankovej  viedol
Mons. Jozef Ferenčík, vtedajší rektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule a  potom  šiel
sprievod s rakvou pešo do Malej Frankovej, kde bol pred  miestným  kostolíkom pochovaný.
Jeho hrob je starostlivo udržiavaný a spomienka na neho je  aj  dnes nielen  živá, ale  nesie
znaky chýru svätosti.


     1. júla 2008 uplynulo  70 rokov od jeho náhlej smrti. Klub priateľov Ferka Skyčáka pri tejto príležitosti zorganizoval, spolu s inými subjektmi, zádušnú sv. omšu v kostolíku v Malej Frankovej a modlitbu pri jeho hrobe v nedeľu 13. júla 2008 o 15. hodine.

     

 prof. ThDr. Ján Duda, PhD.

 

Modlitby kňaza Jána Čarnogurského (1904-1938):

Za veľkodušnosť

 Večné Slovo, Jednorodený Syn Boží!
Nauč nás opravdivej veľkodušnosti. 
Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to zasluhuješ:
Aby sme bojovali a nedbali o rany,
aby sme účinkovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a neočakávali inej odmeny
ako to povedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu.
Amen. 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
príď kráľovstvo Tvoje!
Kráľovná Apoštolov,
oroduj za nás!

 

 

      Za dobrotivosť a lásku

 Ó, Bože, urob ma nástrojom pokoja!
daj, aby som lásku vnášal, kde nenávisť panovala
a odpustenie, kde nechýbala vina.
Nauč ma rozbrojených spájať
a blúdiacich ku pravde privádzať.
Osvieť ma,
aby som pochybujúcich vo viere posilňoval
a Tvoje svetlo prinášal tým,
čo sa ešte v temnosti nachádzajú.
Naplň ma milosrdnou láskou,
aby som s biednymi spolucítil
a trpiacich všade tešil.
Daj mi, ó Ježišu, milosti,
aby som všetko toto len pre Teba robil.
Teda nie preto, aby som sám bol potešený,
ale aby som iných tešil: 
nie aby som našiel porozumenie,
ale aby som iným porozumel.
Nie aby ma milovali,
ale aby som bol dobrotivý a láskavý
podľa Tvojho príkladu ku všetkým.
Túto veľkú milosť prosím, ó Ježiš,
pre dobrotu a láskavosť Tvojho srdca,
aby som sa stal opravdivým apoštolom Tvojej lásky
a tak naozaj šťastným a bohatým pre nebo.
Daj, aby som dobre pochopil,
že človek dosiahne viac, keď dáva,
tým nachádza najviac, keď na seba zabúda,
tým si zaistí odpustenie, keď sám odpúšťa,
tým vchádza do nového života, keď sebe odumiera,
aby jedine v Bohu žil. Amen.

Diskusná téma: ThDr. Ján Čarnogurský

Hrob špirituála Čarnogurského

Mons. Ján Duda | 03.05.2011

Z času na čas navštívim hrob pána špirituála Jána Čarnogurského v Malej Frankovej. Oceňujem, že hrob je stále upravený, ozdobený kvetmi alebo na náhrobnom kameni je horiaca svieca. Je to vzácne svedectvo, že aj po toľkých rokoch veriaci nezabúdajú na túto vzácnu duchovnú osobnosť kňaza svätého života.

Záznamy: 1 - 1 zo 1

Pridať nový príspevok

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________