Závažné rozhodnutie pre život Cirkvi

23.02.2013 21:02

 

Benedikt XVI. sa počas verejného konzistória  kardinálov  vo  Vatikáne, ktoré  bolo  pôvodne
zamerané na  hlasovanie  o   kanonizačných  dekrétoch, rozhodol  slobodne  vzdať   svojho
úradu  nástupcu  sv. Petra.  Vo štvrtok  28. februára 2013  o 20.00 sa stane  Petrov  stolec
sede vacante. Prinášame vyhlásenie Benedikta XVI. v plnom znení:

Najdrahší bratia,

pozval som vás na toto konzistórium nie iba z dôvodu troch procesov   kanonizácie, ale  tiež
preto, aby  som  vám  oznámil  veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po  opakovanom
zvažovaní  dôvodov  môjho  svedomia  pred  Bohom  som  dospel  k   istote, že   moje  sily,
vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym
spôsobom. Som si dobre vedomý, že táto služba, vzhľadom na jej duchovnú podstatu, musí
byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, ale i utrpením a  modlitbou. Avšak  v  súčasnom
svete, podliehajúcom rýchlym zmenám  a zmietanom  dôležitými  otázkami  pre  život viery,
pre riadenie loďky sv. Petra a hlásanie evanjelia  je  potrebná  aj  sila ako tela, tak aj duše,
sila,  ktorá   mne    v  posledných  mesiacoch  ubúdala  tak,  že  som   musel   uznať  svoju
neschopnosť vykonávať dobre ministérium, ktoré mi bolo zverené. Z tohto dôvodu, dobre si
uvedomujúc závažnosť tohto aktu,  s  plnou  slobodou  vyhlasujem,  že  sa  vzdávam úradu
rímskeho  biskupa, následníka sv. Petra,  mne  zvereného  kardinálmi  19. apríla 2005, a to
takým spôsobom,  že  od  28. februára 2013 od  20.00 sa sídlo v Ríme, Petrov stolec, stane
vakantným a kompetentnými bude zvolané konkláve na voľbu nového pápeža.

Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám ďakujem za  všetku  lásku  a  prácu  pri  nesení  ťarchy
tohto úradu a žiadam o odpustenie za všetky mo­je  nedostatky. Teraz  zverme svä­tú Cirkev
do starostlivosti Najvyššie­ho pastiera, nášho Pána Ježiša Krista, a prosme jeho svätú Matku
Máriu, aby svojou materskou láskavosťou pomáhala  otcom  kardinálom  pri  voľ­be  nového
pápeža. 

Čo sa týka mňa, aj v budúcnosti si prajem slúžiť celým svojím srdcom  svätej  Božej  Cirkvi
životom zasväteným modlitbe. 

Vatikán 10. február 2013

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________