Zasadnutie PRF Veľká Franková

12.02.2011 21:05

         Dňa  12. 2. 2011  o 19 00 hod sa  zišla na svojom  prvom  zasadnutí  nová PRF Veľká Franková. Zasadnutie PRF sa uskutočnilo na farskom úrade vo Veľkej Frankovej. Stretnutie sa začalo modlitbou, ktorú viedol predseda FPR Mgr. Roman Šemrák. V úvode stretnutia všetkým odovzdal menovacie dekréty a všetkým členov poďakoval za to, že vzali ochotu prijať túto službu. Ako prvý bod programu bolo oboznámenie  sa s činnosťou PRF ako aj stanov PRF.  Jednotlivým členom FPR bol mnou predstavený plán činnosti pastorácie vo farnosti. Po tomto bode  bola členom predstvavená  nová internetová stránka farnosti.  Členom FPR  som poukázal na  dôvod vzniku internetovej stránky. Po predstavení internetovej stránky nasledovala pekná a živá diskusia v ktorej sa všetci členovia zhodli na tom, že je dôležité informovať veriacich o tom, čo sa deje vo farnsoti. Členovia PRF sa dohodli, že na najbližšom zasadnutí budú voliť tajomníka  a členov do jednotlivých sekcii v zmysle stanov PRF.  Zasadnutie bolo ukončené modlitbou a požehnaním. Najbližšie zasadnutie  bude v mesiaci  apríl pred veľkou nocou. 

Duchovný otec Roman

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________