Organizačné pokyny k pohrebu emeritného biskupa Mons. Františka Tondru

05.05.2012 20:49

 

Liturgická inštrukcia

Koncelebrujúci kňazi budú mať fialovú štólu. Alby a štóly si oblečú v kňazskom seminári v posluchárni č. 6 (prízemie oproti vrátnici). Kňazi v albách a štólach hneď zaujmú miesto v katedrále (prosíme cca o 9.40 h.) so vstupom cez bočný vchod od rezidencie Biskupského úradu.

 

Biskupi, opáti, monsignori, kňazi v službe na Kúrií BÚ, predstavení kňazského seminára, dekani a kňazi zastupujúci cirkevné inštitúcie sa do liturgického rúcha obliekajú na biskupskom úrade a do katedrály pôjdu v liturgickom sprievode Pre týchto sú ornáty pripravené, avšak dekani si prinesú vlastný ornát fialovej farby. Liturgický sprievod sa z biskupského úradu pohne o 9.55 h.

 

Sedenie v katedrále

V katedrále budú sedieť v presbytériu biskupi a kňazi v ornátoch. Rovnako bude pripravené niekoľko miest na sedenie pre starších kňazov. Ostatní kňazi budú stáť v priestoroch pred bočnými oltármi, kde budú aj prijímať.

V katedrále je tiež pripravené miesto na sedenie pre najbližších príbuzných zosnulého biskupa, predstaviteľov štátnych orgánov a predstaviteľov politickej i akademickej obce. Týchto prosíme, aby zaujali miesto najneskôr 20 minút pred začiatkom pohrebnej svätej omše so vstupom cez vchod do sakristie. Staršie rehoľné sestry budú mať pripravené miesto na sedenie pred oltárom Klaňania sa troch kráľov.

 

Zástupcovia kresťanských cirkví

Zástupcovia kresťanských cirkví zaujmú miesto na sedenie v štalumoch katedrály najneskôr 20 minút pred začiatkom pohrebnej svätej omše so vstupom cez vchod do sakristie.

 

Dôležité informácie pre novinárov

Novinári a pracovníci médií, ktorí sa vopred ohlásia, dostanú povolenie fotografovať a natáčať v katedrále. Podmienkou pre mediálnych pracovníkov je akreditácia prostredníctvom adresy kancelar@kapitula.sk do 9. mája 2012 vrátane. Pre akreditovaný vstup sa vyžaduje formálne spoločenské oblečenie optimálne v čiernej, šedej a bielej farbe. Vopred ohlásení pracovníci masmédií si prevezmú preukazy v kňazskom seminári (Spišská Kapitula 12), v miestnosti oproti vrátnici v čase od 8.00 do 9.00 hod. Pracovníci médií môžu parkovať na Pažici (lúka oproti katedrále). Akreditovaní mediálni pracovníci majú v katedrále vyhradené miesto pri malom organe a pri vchode do sakristie so vstupom cez vchod do sakristie. Vo svätyni sa bude pohybovať len jeden vybraný fotograf.

 

Parkovanie

Pre biskupov a zástupcov kresťanských cirkví je vyhradené parkovanie na dvore biskupského úradu. Vstup bránou oproti Pažici, kde bude služba.

Kňazi budú parkovať v priestoroch pod kňazským seminárom (pri garážach a na ihrisku, prosíme o úsporné parkovanie). Vstup bránou oproti budove seminára.

Zástupcovia štátnych orgánov a predsedovia VÚC vystúpia pred kňazským seminárom a šoféri zaparkujú v kvadrume – vo vnútri budov kňazského seminára. Usmernia vás usporiadatelia.

Hostia prihlásení na ubytovanie budú parkovať v kvadrume kňazského seminára.

Autobusy budú parkovať na Baldovskej ceste v jednom pruhu (cesta od Spišskej Kapituly smerom na Baldovce).

Pre ostatné osobné autá je vyhradené parkovanie na Pažici (lúka oproti katedrále).

Upozorňujeme, že Kapitulská ulica musí ostať prázdna, nakoľko sa pohrebný sprievod bude po svätej omši presúvať na kapitulský cintorín!

 

Kondolenčné príhovory

V deň pohrebu je počet kondolenčných príhovorov na konci svätej omše obmedzený a rezervovaný len pre cirkevných predstaviteľov a zástupcov prezidentskej kancelárie, parlamentu a vlády.

Ostatné príhovory môžu byť prednesené na zádušnej svätej omši v utorok 8. mája 2012, ktorá sa bude sláviť v katedrále o 16.00 h. Na konci tejto svätej omše budú môcť krátko prehovoriť:

1. zástupcovia farností, v ktorých otec biskup pôsobil ako správca farnosti,

2. zástupcovia inštitúcií, rád a komisií, s ktorými otec biskup spolupracoval.

Jednotliví zástupcovia sa musia však vopred ohlásiť na sekretariáte biskupského úradu (kancelar@kapitula.sk). Všetky napísané kondolenčné príhovory, ktoré budú odovzdané na sekretariáte biskupského úradu, budú vložené do kondolenčnej knihy.

 

Pochovanie tela

Otec biskup bude pochovaný na kapitulskom cintoríne. Sprievod na cintorín bude zostavený nasledovne:

1. kríž a asistencia, spevácky zbor Schola cantorum

2. kňazi v štólach a albách v šesťstupe

3. predstavitelia kresťanských cirkví

4. kňazi v ornátoch, opáti a biskupi, hlavný celebrant

5. rakva so zosnulým

6. za rakvou pôjdu príbuzní a predstavitelia štátneho, politického a akademického života

7. ostatní veriaci


Priamo na cintoríne budú počas pohrebných obradov: biskupi a kňazi v ornátoch, asistencia, príbuzní, spevácky zbor a predstavitelia štátneho, politického a akademického života, predstavitelia kresťanských cirkví.

Kňazi ostanú stáť vo dvore Kňazského domu pred vstupom do cintorína po pravej a ľavej strane.

V celom priestore Kapitulskej ulice zostanú ostatní účastníci pohrebu.

Po pohrebe bude hrob zosnulého otca biskupa otvorený do 17.00 h., aby sa k hrobu mohol dostať každý účastník pohrebu a symbolicky sa rozlúčiť so zosnulým.

 

 

Zdravotnícka služba

Počas pohrebu bude zabezpečená zdravotnícka služba v miestnosti oproti vrátnici kňazského seminára (Spišská Kapitula 12).

 

 

Kar – stretnutie po pohrebe

Biskupi, opáti a predstavitelia štátnych orgánov - v aule biskupského úradu

Predstavitelia akademickej obce - v jedálni na prízemí biskupského úradu

Kňazi - v kňazskom seminári

Rehoľné sestry - v kňazskom seminári

Rodina, blízki príbuzní - Hotel Kapitula (kanonia č. 15)

Pracovníci KBS, predstavitelia diecéznych inštitúcií a známi - Európsky dom (kanonia č. 5)

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________